سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد دائره المعارف اسلامی  
مدیریت پژوهش  
1373/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مؤسسه پارسا (پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی) 
مشارکت در تأسیس و مراحل اوّلیه مدیریت کار  
1378/01/02 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن  
مسئولیت بخش فقه دائره المعارف قرآن کریم  
1383/01/03 
ادامه دارد 
علمی اجرائی